Skip to main content

Handbaldeals.nl is onderdeel van HHSport.

Linthorst Homanweg 10
9422 EC Smilde

+31 (0)592-412050
mail@handbaldeals.nl

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Handbaldeals.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Handbaldeals.nl en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Product(en):
(Sport)artikelen en accessoires in de ruimste zin van het woord.

Diensten:
Door Handbaldeals.nl te verlenen of verleende diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin van het woord.

Bestelling:
Iedere opdracht van afnemer aan Handbaldeals.nl. Bestellingen kunnen bijvoorbeeld maar niet uitsluitend telefonisch, via email of via de internetshops van Handbaldeals.nl geplaatst worden.

Artikel 2. Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Handbaldeals.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Handbaldeals.nl draagt er zorg voor dat:

De order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan Handbaldeals.nl.

De bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd.

Handbaldeals:

Houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van (sport)artikelen en accessoires en dienstverlening op dit gebied.

Is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden.

Is gerechtigd afnemer zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van handbaldeals.nl te weigeren.

Artikel 3. Aanbod & overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Handbaldeals.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Handbaldeals.nl de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen.

Handbaldeals.nl heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

Artikel 4. Prijzen & tarieven

Alle prijzen zijn aangeduid in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn exclusief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Handbaldeals.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door Handbaldeals.nl aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Betaling

De volgende betaalmethodes zijn mogelijk bij Handbaldeals.nl:

  • Ideal
  • Paypal

Artikel 6. Levering/levertermijn/bezorging

De gemiddelde levertijd van producten die wij zelf op voorraad hebben is 1 t/m  3  werkdagen. Voor andere producten en gepersonaliseerde (bedrukking) artikelen geld een levertijd van 4 t/m 10 werkdagen.  De door Handbaldeals.nl opgegeven levertermijn is indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per E-mail, schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de te verwachte levertijd waarbij aan Handbaldeals.nl een maximale termijn van 30 dagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Handbaldeals.nl het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

Handbaldeals.nl behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen, dan kunt u met de bezorgdienst een vernieuwde afspraak maken om alsnog uw bestelling te laten bezorgen. Uw “niet goed geld terug garantie” gaat in op de dag dat de pakketdienst de producten voor de eerste maal heeft aangeboden.

Artikel 7. Aflevering en risico

Handbaldeals.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Handbaldeals.nl en afnemer, dan wel tussen Handbaldeals.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Handbaldeals.nl. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product. Het risico van verzending is voor Handbaldeals.nl, de kosten van verzending zijn voor de afnemer.

Artikel 8. Verzendkosten

Alle bestellingen worden bezorgd op een, door de klant op te geven, adres in Nederland.

Handbaldeals.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden. Als de bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt Handbaldeals.nl de verzendkosten.

Artikel 9. Garanties

Handbaldeals.nl levert alle artikelen (lees ook gemonteerde artikelen) met de volledige fabrieksgarantie. De garantie is geldig tot 1 jaar na aankoopdatum van het product. De garantievoorwaarden tasten de rechten voor de consument die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst niet aan.

9.1. Niet goed geld terug garantie:
De afnemer is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven,  mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen 14 dagen na aflevering, aan Handbaldeals.nl te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst zonder opgave van redenen. De retourzending dient vooraf bij Handbaldeals.nl te worden aangemeld. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Handbaldeals.nl behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Handbaldeals.nl of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer. Handbaldeals.nl zal nadat de producten zijn geretourneerd, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen vier weken aan de afnemer retourneren.

Retourzendingen worden door Handbaldeals.nl uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Handbaldeals.nl. De verzendkosten en het risico voor het retour zenden van de goederen naar Handbaldeals.nl zijn voor rekening van de afnemer.

9.2 Ruilen:
Indien afnemer meent dat leveringen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft afnemer de keuze deze levering tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe levering, binnen 14  dagen na aflevering van de bestelling. Voordat retour gezonden wordt dient de afnemer contact op te nemen met de klantenservice van Handbaldeals.nl. De verzendkosten van het retourneren van het artikel en weer opnieuw verzenden naar afnemer zijn voor rekening van de afnemer.

9.3 Defecte incomplete zendingen:
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Handbaldeals.nl. Retourzendingen worden door Handbaldeals.nl uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Handbaldeals.nl. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke dienen eerst door de afnemer betaald te worden en worden later vergoed door Handbaldeals.nl.

Artikel 10. Privacy persoonsgegevens

Handbaldeals.nl zal de, door u verstrekte, gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op uw interesse en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Handbaldeals.nl totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Handbaldeals.nl zijn voldaan.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Elke van de wil van Handbaldeals.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Handbaldeals.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

12.2 Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Handbaldeals.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

12.3 In geval van tijdelijke overmacht is Handbaldeals.nl gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan één maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

12.4 De afnemer is, behoudens artikel 12.3, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Handbaldeals.nl is het Nederlandse Recht van toepassing.

Privacy Policy

Handbaldeals.nl zal de, door u verstrekte, gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op uw interesse en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.